refundacja PL

 

 

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych produktów i usług: modernistyczne oprawy LED o skomplikowanych kształtach i wyrafinowanej kolorystyce oraz nanoszenia powłok metodą sputteringu w LIS POLAND Sp. z o.o.”

 

Cel i planowane efekty projektu: Celem projektu jest zwiększenie potencjału Wnioskodawcy poprzez wdrożenia nowej innowacyjnej usługi oraz nowych produktów. Nowymi produktami i usługami oferowanymi przez Wnioskodawcę będą oprawy LED o skomplikowanych kształtach, w szerokiej gamie kolorów oraz nanoszenie powłok metodą sputteringu. Projekt zakłada zakup nowoczesnego urządzenia: komory do metalizacji próżniowej, frezarki oraz tokarki do blach CNC, przez co zostanie ulepszona jakość produktów wytwarzanych obecnie (oprawy oświetleniowe). Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie na rynku europejskim. Zakupiona maszyna pozwoli na zwiększenie wymogów oraz parametrów produktów końcowych w odniesieniu do metod tradycyjnych. Usługa będzie cechowała się bardziej odpornymi, ekologicznymi powłokami z możliwością doboru warstwy. Metoda ta pozwala stworzyć szeroką gamę kolorów, powtarzalnych z możliwością zastosowania na różnorodnych podłożach. Rozprowadzenie koloru jest równomierne, bez cieni i przebarwień. Produkt końcowy odznacza się odpornością na zarysowania i ścieranie. Komponent jest bardziej wytrzymały na działanie czynników zewnętrznych. W ramach RIS będzie wspieranie odpowiedniego modelu budownictwa (budownictwo pasywne, zeroenergetyczne i plusenergetyczne), szczególne w wymiarze energii. Przedsiębiorstwo będzie dążyć do maksymalnego wykorzystania potencjału na konkurencyjnym rynku krajowym i zagranicznym. Planowane jest pozyskanie nowych Klientów z terenu całej Unii Europejskiej. Wdrożenie rozwiązań do procesu wytwarzania z zakresu ICT wpłynie na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Nadrzędną rolę pełnił będzie System Wspomagania Decyzji Biznesowych w zakresie predykcji poziomów popytu na oprawy LED. System będzie wykorzystany do zarządzania procesem produkcji, magazynowania oraz kontrolą usług zlecanych podwykonawcom. Ponadto poprzez zakupu stacji roboczej oraz pakietu programu do projektowania rozwiną się możliwość tworzenia

nowych produktów w oparciu o modelowanie 3D.

 

Całkowita wartość projektu: 2 564 770,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1 405 690,00 zł.

 

 

 

Warunki gwarancji

1. [Gwarant] Gwarancji udziela LIS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą: 37-710 Żurawica,
ul. Przemyska 8,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział, pod numerem
KRS:
0000268609, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 6 000 000 zł oraz
nr
NIP : 795 24 01 508 [dalej „Gwarant”].

2. [Gwarancja] W zakresie i na zasadach przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji – Gwarant udziela gwarancji prawidłowego działania opraw oświetleniowych wyprodukowanych przez Gwaranta, używanych zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami używania, określonymi w instrukcji obsługi. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, wynikłych z przyczyn tkwiących w sprzęcie, które zostaną ujawnione i zostaną zgłoszone przed upływem terminu gwarancji [dalej „Gwarancja”].

3. [Termin Gwarancji] Okres Gwarancji na produkowane przez LIS POLAND Sp. z o.o. oprawy oświetleniowe wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży.

Okres Gwarancji na produkowane przez LIS POLAND Sp. z o.o. oprawy oświetleniowe
z serii LED, po 1 stycznia 2016 roku,
wynosi 7 lat, licząc od daty sprzedaży.

Gwarancja na części zamienne do opraw oświetleniowych wynosi 2 lata.

4. [Podstawa skorzystania z Gwarancji] Uprawnionym z Gwarancji jest właściciel sprzętu, posiadający dowód zakupu sprzętu na daną oprawę oświetleniową.

5. [Zgłoszenie wady] Wystąpienie wady fizycznej w oprawie oświetleniowej należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej do Centrum Serwisowego Gwaranta, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. niezwłocznie po ujawnieniu wady oraz przed upływem terminu Gwarancji. Wraz ze zgłoszeniem wady należy udokumentować datę nabycia produktu, np. poprzez załączenie do zgłoszenia dowodu zakupu produktu. W zgłoszeniu należy wskazać szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia, linię wzorniczą i indeks oprawy oświetleniowej oraz ewentualną dokumentację fotograficzną, o ile sytuacja tego wymaga. Konsument, zgłaszając reklamację nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego produktu do Gwaranta.

6. [Obowiązki Gwaranta] W przypadku wystąpienia wady fizycznej oprawy oświetleniowej, objętej Gwarancją oraz jej zgłoszenia przed upływem terminu Gwarancji – Gwarant dokona bezpłatnej naprawy. Jeżeli wady nie można usunąć lub koszty związane z naprawą są niewspółmierne do wartości oprawy oświetleniowej, lub naprawa jest szczególnie utrudniona, wówczas Gwarant, według swego wyboru, dokona wymiany albo zwrotu całości ceny sprzętu.

7. [Termin wykonania obowiązków Gwaranta] Gwarant w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego powiadomi uprawnionego o decyzji co do sposobu załatwienia reklamacji. Po dostarczeniu wadliwej oprawy oświetleniowej Gwarant niezwłocznie wykona swoje obowiązki.

8. [Wymóg specjalistycznej instalacji] Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest wykonanie montażu oprawy oświetleniowej przez osobę uprawnioną zgodnie z instrukcją montażu a także dotrzymanie warunków zastosowania. Koszt montażu ponosi użytkownik.

9. [Wyłączenia z Gwarancji] Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

-        wad powstałych w wyniku działania siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów, lub wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz działań lub zaniechań uprawnionego z Gwarancji, lub osób, za które uprawniony
z Gwarancji odpowiada,

-        wad produktu powstałych w wyniku niezgodnego z instrukcją montażu, lub eksploatacji produktu,

-        wad wynikłych z uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia), a także korozji, w przypadku eksploatacji sprzętu w warunkach stałego zawilgocenia,

-        wad wynikłych z samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi,

-        naturalnych śladów zużycia taśmy LED powstałych w wyniku eksploatacji,

-        uszkodzeń powstałych w czasie transportu.

Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania
z oprawy oświetleniowej będącej w naprawie.

10. [Odmowa uwzględnienia zgłoszenia] W przypadku braku podstaw do uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na podstawie Gwarancji, w szczególności z uwagi na niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego Gwarancją, upływ terminu Gwarancji, wygaśnięcie Gwarancji – Gwarant poinformuje zgłaszającego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko.

11. [Stosunek gwarancji do rękojmi] Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12. [Odesłanie] W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Warunków Gwarancji – do Gwarancji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok: 2014, pozycja: 121 z późniejszymi zmianami) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

13. [Ochrona danych osobowych] Uprawniony wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w bazie danych osobowych, której administratorem jest LIS POLAND Sp. z o.o.
z siedzibą: 37-710 Żurawica, ul. Przemyska 8, Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie
w celu obsługi serwisowej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002,
nr 101, poz. 926 tekst jednolity).

 

 

Oświetlenie - strona producenta oświetlenia.

 

"Lampy, które odmienią oblicze każdego wnętrza łącząc nowoczesna technologię z elegancją i stylem."

Oświetlenie wnętrza jest pierwszym, a niekiedy najważniejszym elementem wystroju wnętrza, jednocześnie staje się jego wizytówką. Odpowiednie dobrane światło tworzy klimat wnętrza. Oferujemy Państwu szeroki wybór i lampy po atrakcyjnych cenach. Żyrandole, kinkiety, lampy sufitowe, lampy wiszące, lampy podłogowe, lampy biurkowe, lampy stojące, plafony tworzą bogatą ofertę produktów marki Lis Lighting. Popularność naszych produktów zyskaliśmy poprzez produkcję lamp o ciekawych liniach wzorniczych, solidność ich wykonania poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz umiejętność połączenia stylu z elegancją.


Producent oświetlenia Lis Poland.

 

 

 

5myslenice   agata   ampervolt   castorama  ecrystal   ekotechnik   elektret   elhurt   el hurt plus   emer   galeria swiatla   kaja   ledart   luxar   merkurymarket

swiecaca zyrafalogo 300 120otolampy